Opierając się na tego rodzaju związkach sygnałów z częstotliwością zmian pewnych własności fizycznych tych sygnałów, Hartley sformułował tzw. prawo ilości wiadomości określone wzorem:W = K • M • T,Prawo to rozwinął wstępnie Shannon jako prawo ilo­ści informacji i podał je w postaci:gdzie:— oznacza ilość informacji w bitach,A/ — zakres (szerokość) widma lub pasma częstotli­wości i kanału łączności,T — czas przekazywania sygnałów,Ps— moc sygnałów,Pz — moc szumów.Prawo to mówi o maksymalnych możliwościach prze­syłania informacji, jakie można uzyskać w danym cza­sie, w danym paśmie drgań i przy określonych zakłó­ceniach.